Съобщение с изх. № В-04-02-215/24.01.2019 г. до г-н Димитър Николов Бозовски относно издадено Решение № Ж-881/29.11.2018 г. по жалба с вх. № В-04-02-215 от 20.07.2018 г. от г-н Димитър Николов Бозовски
24.01.2019

Съобщение с изх. № В-04-02-215/24.01.2019 г. до г-н Димитър Николов Бозовски относно издадено Решение № Ж-881/29.11.2018 г. по жалба с вх. № В-04-02-215 от 20.07.2018 г. от г-н Димитър Николов Бозовски срещу "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив