Съобщение с изх. № В-04-02-171/24.01.2019 г. до г-жа Стела Илиева Динкова относно издадено Решение № Ж-878/29.11.2018 г. по жалба с вх. № В-04-02-171 от 25.05.2018 г. от г-жа Стела Илиева Динкова срещу "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора
24.01.2019

Съобщение с изх. № В-04-02-171/24.01.2019 г. до г-жа Стела Илиева Динкова относно издадено Решение № Ж-878/29.11.2018 г. по жалба с вх. № В-04-02-171 от 25.05.2018 г. от г-жа Стела Илиева Динкова срещу "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора