Съобщение № С-3 от 29.01.2019 г. до „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, с предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ул. „Мила Родина“ № 30
29.01.2019

Съобщение № С-3 от 29.01.2019 г. до „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, с предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ул. „Мила Родина“ № 30, ет. 4, ап. 11