Съобщение № С-11 от 21.03.2018 г. до „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48
21.03.2018

Съобщение № С-11 от 21.03.2018 г. до „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48